Neuropsykiatrinen valmennus eli nepsy-valmennus on tavoitteellista toimintaa, joka perustuu ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen ajattelu- ja lähestymistapaan. Ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen perustuen lähtökohtana on asiakkaan näkökulma ja asiakaslähtöisyyteen painottuva lähestymistapa, missä hyödynnetään asiakkaan omia vahvuuksia.

Lähestymistavassa korostetaan asiakkaan omaa asiantuntijuuttaan omassa elämässään, asiakkaan voimavaroja, myönteistä elämänasennetta sekä nykyisen elämäntilanteen ja tulevaisuuden käsittelyä.
Ratkaisukeskeisyydellä autetaan asiakasta löytämään uusia näkökulmia ja ratkaisuja elämäntilanteeseensa sekä asetetaan itselle sopivia tavoitteita. Ratkaisukeskeisyys on yksi psykoterapiamuoto, jota käytetään sen lisäksi valmennuksissa ja ohjaustilanteissa. Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyyteen sisältyy aktiivista työskentelyä, toiminnallisuutta, luovuutta, myönteisyyttä ja huumoria.

Neuropsykiatrisen valmennuksen fokus

- Oman ymmärryksen lisääminen omasta nepsy-diagnoosista tai piirteistä.
- Oman ymmärryksen lisääminen omista toimintatavoista.
- Etsitään uusia ja toimivia ratkaisuja ja toimintatapoja haastaviin tilanteisiin.
- Oppia huomaamaan ja löytämään jo olemassa olevia omia voimavaroja ja vahvuuksia.
- Parantaa minäkuvaa onnistumisen kautta.
- Tuetaan ja ohjataan erilaisissa elämään ja arjen hallintaan liittyvissä asioissa eri elämänvaiheissa.
- Harjoitellaan uusia elämänhallinnantaitoja, kuten esimerkiksi:
- arjenhallinnan taitoja, suunnittelu ja organisointitaitoja, ongelmanratkaisutaitoja, stressin säätelykeinoja, impulssikontrollintaitoja, keskittymistaitoja, vireystilan säätelytaitoa, motivoitumistaitoja, tunnetaitoja, vuorovaikutus ja sosiaalisia taitoja.

Hoidon lähtökohtana ovat aina yksilöllisyys ja tarpeenmukaisuus. Hoidon tavoitteet, menetelmät ja käyntimäärät sovitaan asiakaskohtaisesti toiveiden ja tarpeiden mukaan.

Nepsy-valmennuksen tapaamisiin sisältyy muun muassa konkreettisten tavoitteiden luomista ja seurantaa, harjoituksia, kotitehtäviä, toiminnallisia ja luovia menetelmiä sekä muita yksilöllisesti valittuja menetelmiä. Nepsy-valmennus voi olla yksi kuntoutusmuoto muiden hoitomuotojen lisäksi. Nepsy-kuntoutusta toteutetaan asiakkaan omassa asumis- tai toimintaympäristössä, vastaanotolla tai etänä. Nepsy-valmennusta voi toteuttaa myös eläinavusteisesti yhdessä terapiakoiran kanssa.

Neuropsykiatrinen valmennus voi auttaa ja sopia, jos sinulla on esimerkiksi:

- neuropsykiatrisiin oireyhtymiin liittyviä vaikeuksia, kuten kehityksellinen neuropsykiatrinen diagnoosi tai piirteitä (ADHD, ADD, Touretten oireyhtymä tai autisminkirjon häiriö).
- päihde- ja/tai mielenterveysoireisiin liittyviä vaikeuksia.
- kielellisiä- ja/tai oppimisvaikeuksia.
- opiskeluun liittyviä erityisvaikeuksia.
- haasteita arjen toimintakyvyssä ja elämänhallinnassa, ajanhallinnassa, omassa toiminnanohjauksessa, vuorovaikutustaidoissa, tunnetaidoissa, opiskelu- ja/tai työtaidoissa.


 

Konsultaatio


Jos et löydä itsellesi sopivaa palvelua, voidaan sopia konsultaatiokäynneistä. Konsultaatiossa kartoitetaan yhdellä kerralla tai muutaman tapaamiskerran aikana hoidon tarvetta ja sopivaa hoitomuotoa. Jos en voi tarjota sopivaa hoitomuotoa, ohjaan sinua eteenpäin. Ota rohkeasti yhteyttä, oli tilanteesi mikä tahansa! Keskustellaan ja pohditaan yhdessä juuri sinulle sopivaa vaihtoehtoa.